Algemene voorwaarden Online-afslanken.nl


1     Definities
    
1.1    In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

    1.1.1    Diëtist: een Hbo-opgeleide specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie         tot (preventie van) ziekte en gezondheid. De opleiding tot diëtist is wettelijk erkend         (artikel 34 Wet BIG) en de diëtist is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister         Paramedici. De diëtist van Online-afslanken.nl is Samantha Annaars, zij is             geregistreerd als diëtist in het Kwaliteitsregister Paramedici.

    1.1.2     Opdrachtgever: alle cliënten, of andere natuurlijke of rechtspersonen, in opdracht van         wie Online-afslanken.nl diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers,         met wie Online-afslanken.nl een overeenkomst heeft afgesloten.

    1.1.3     Cliënt: persoon aan wie door de diëtist advies en begeleiding wordt verleend.

    1.1.4     Overeenkomst: iedere verbintenis die tussen Online-afslanken.nl en de                 opdrachtgever tot stand komt, tevens elke wijziging daarvan en/of aanvulling daarop.

    1.1.5     Arts: huisarts, tandarts, of andere medisch specialist door wie de cliënt naar de diëtist         is verwezen.

    1.1.6     Dienst: alle werkzaamheden die de diëtist voor of ten behoeve van de cliënt verricht.

1.2    De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist,     opdrachtgever, cliënt, overeenkomst, arts en dienst. 


2    Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1    Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze algemene     voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn zij van toepassing op alle daarmee     verband houdende (rechts)handelingen tussen Online-afslanken.nl en de opdrachtgever.

2.2    De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt     uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3     Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze     algemene voorwaarden voor al het overige van kracht.


3    De overeenkomst

3.1     De overeenkomst wordt aangegaan tussen Online-afslanken.nl en de opdrachtgever.

3.2     Indien de opdrachtgever niet dezelfde persoon is als de cliënt, dan zal de invulling van de     behandeling met de cliënt worden besproken. Een en ander zal zo nodig ter goedkeuring aan     de opdrachtgever worden voorgelegd.

3.3     De overeenkomst die wordt aangegaan tussen Online-afslanken.nl en de opdrachtgever zal     worden    gekwalificeerd als een inspanningsverbintenis, tenzij de aard van de verbintenis zich     hiertegen verzet. Als inspanningsverbintenis zal in ieder geval worden aangemerkt het     advies, welke door Online-afslanken.nl wordt verstrekt uit hoofde van de overeenkomst.
 

4     Werkzaamheden

4.1     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden van Online-    afslanken.nl bestaan uit het geven van online en telefonisch advies en begeleiding omtrent     dieet, voeding en leefstijl.

4.2.     De werkzaamheden welke Online-afslanken.nl zal verrichten jegens de cliënt, zullen zoals    vermeld online via de website en telefonisch plaatsvinden. De werkzaamheden kunnen tevens     op locatie plaatsvinden. 

4.3    De cliënt kan gebruik maken van de werkzaamheden van de diëtist in de vorm van een pakket     voor een bepaalde periode, met een uitlooptijd van één maand per pakket. De opdrachtgever     heeft gedurende 14 dagen na aanschaf van het pakket de mogelijkheid om de overeenkomst     te ontbinden. De opdrachtgever krijgt in dat geval slechts op basis van de niet-gebruikte     consulttijd een evenredig bedrag gerestitueerd. Het gebruik van het pakket wordt gebaseerd     op het gebruik van de consulttijd door de cliënt. 

4.4    De opdrachtgever kan het recht op herroeping uitoefenen door Online-afslanken.nl binnen de     herroepingstermijn te contacteren met het bericht de overeenkomst te willen ontbinden. 

4.5    De cliënt schaft (eventueel via een opdrachtgever) een pakket aan op eigen naam en via een     eigen account op de website; overdracht van het pakket aan een ander persoon is niet     mogelijk. Bij overlijden van de cliënt vervalt het recht op de resterende consulttijd. 


5    Verveelvoudiging materiaal

5.1    Het is de opdrachtgever of cliënt op geen enkele wijze toegestaan om materiaal van Online-    afslanken.nl te verveelvoudigen, tenzij Online-afslanken.nl hiervoor uitdrukkelijk, schriftelijk     toestemming heeft gegeven. Onder materiaal vallen onder meer alle online teksten en     afbeeldingen, visitekaartjes, foldermateriaal, het format van het eetdagboek, de     boodschappenlijst en deze algemene voorwaarden.

5.2    Aan het betreffende materiaal zijn rechten ontleend. Bij overtreding van hetgeen onder artikel     5 is bepaald, zal de opdrachtgever gehouden zijn om een boete van EUR 2500,- per     verveelvoudigd onderdeel te voldoen. 


6    Verwijzing van arts

6.1    De cliënt kan naar Online-afslanken.nl zijn verwezen door een arts. Dit is echter geen     vereiste voor de diëtist om de cliënt in behandeling te nemen. De diëtist is in het bezit van een     certificaat Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) en kan als gevolg daarvan cliënten zonder     verwijzing van een arts behandelen. 


7     Privacy

7.1     Online-afslanken.nl respecteert de privacy van de cliënt. Alle gegevens die met de cliënt     worden besproken en die door cliënt worden verstrekt, zullen vertrouwelijk behandeld worden.     Indien de opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn, verstrekt Online-afslanken.nl     geen gegevens met betrekking tot de cliënt aan de opdrachtgever, tenzij cliënt daartoe     uitdrukkelijk toestemming geeft.

7.2    Indien de cliënt aan Online-afslanken.nl verzoekt bepaalde gegevens te wijzigen of te     verwijderen, dan zal Online-afslanken.nl hieraan gehoor geven. 


8    Verhindering

8.1     Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd bij de belafspraak met de    diëtist aanwezig te zijn, dan dient hij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te     stellen. Gebeurt dit niet, dan zal de diëtist nog driemaal pogen de cliënt te telefoneren,     eventueel om een nieuwe belafspraak in te plannen. Volgt er vanuit cliënt alsnog geen     respons, dan vervalt de belafspraak definitief en zal er voor de betreffende afspraak geen     nieuw telefoongesprek worden ingepland. De consulttijd geldt in dat geval als gebruikt. 

8.2     Online-afslanken.nl is te allen tijde gerechtigd om belafspraken met de cliënt, zonder opgaaf     van reden, af te zeggen. Er zal in dat geval een nieuwe belafspraak met de cliënt worden     gemaakt. 


9     Tariefstelling

9.1     Online-afslanken.nl hanteert vaste tarieven. Deze zijn per pakket vastgelegd in de tarievenlijst     van Online-afslanken.nl. De opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor het     declareren van de door Online-afslanken.nl in rekening gebrachte kosten bij de     zorgverzekeraar. 

9.2    Online-afslanken.nl heeft het recht om de tarieven in het abonnement van cliënt te verhogen.     Een dergelijke verhoging zal slechts plaatsvinden in het geval van inflatie, een verhoging in de     inkoopkosten, wettelijke prijsverhogingen of andere wijzigingen in de markt. 

9.3    Verhoogd Online-afslanken.nl de prijzen in het abonnement van de cliënt binnen drie maanden     na de datum waarop de overeenkomst met de opdrachtgever is gesloten, dan heeft hij het     recht om de overeenkomst te ontbinden. In het geval een dergelijke ontbinding zal de     opdrachtgever slechts een evenredig bedrag op basis van de niet-gebruikte consulttijd     gerestitueerd krijgen. 

9.4    Online-afslanken.nl heeft altijd het recht om de prijzen van haar pakketten buiten de     overeenkomst te verhogen.


10    Betaling

10.1     De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor tijdige betaling jegens Online-    afslanken.nl. Eventuele vorderingen of aanspraken van cliënt ten aanzien van derden, met     inbegrip van vorderingen jegens de verzekeraar van de cliënt, schort de betalingsverplichting     jegens Online-afslanken.nl niet op.

10.2     In vervolg op het bepaalde in artikel 9.1., zal Online-afslanken.nl geen enkele van de in     rekening gebrachte kosten declareren bij de zorgverzekeraar voor de cliënt. 

10.3     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, hanteert Online-afslanken.nl een betalingswijze,     waarbij Online-afslanken.nl voorafgaand aan het gebruik van haar diensten door cliënt, de     kosten in rekening zal brengen bij de opdrachtgever. Het voorafgaand betalen van deze     kosten is een voorwaarde voor het gebruik van de diensten van Online-afslanken.nl. 

10.4     Facturering van de betreffende kosten zal plaatsvinden direct na de periode waarin cliënt     gebruik heeft kunnen maken van de diensten van het pakket van Online-afslanken.nl. 


11    Aansprakelijkheid

11.1     Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen.     Online-afslanken.nl sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van directe of indirecte schade en     letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van de door de     diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de     diëtist. 

11.2     De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijkheid dragen voor hetgeen dat verband heeft     met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie. Online-afslanken.nl kan in verband hiermee     niet aansprakelijk worden gesteld.

11.3    De cliënt draagt zelf verantwoordelijkheid voor het gebruik van producten aanbevolen in     het consult van de diëtist van Online-afslanken.nl. Online-afslanken.nl kan bij non-conformiteit     van of schade door dergelijke aanbevolen producten niet aansprakelijk worden gesteld.

11.4    Online-afslanken.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten geleverd door     derden (zoals deskundigen), aanbevolen tijdens het consult met de diëtist. 

11.5    Indien de cliënt voornemens is Online-afslanken.nl aansprakelijk te stellen, dan dient hij eerst     Online-afslanken.nl eerst in gebreke te stellen, tenzij dit dwingendrechtelijk niet is vereist. 


12    Opzegging

12.1     Online-afslanken.nl behoudt zich het recht om - in het geval van door de cliënt vertoond      ongewenst gedrag - af te zien van (verdere) behandeling, de overeenkomst op te zeggen en     over te gaan tot verwijdering van het account van cliënt. Bij verwijdering van het account van     cliënt, zal Online-afslanken.nl alle (persoons)gegevens van cliënt definitief verwijderen.     Enkele voorbeelden van ongewenst gedrag zijn scheldpartijen, (seksuele) intimidatie of     bedreiging.

12.2    Toepassing van 12.1 zal zonder restitutie van de door opdrachtgever betaalde kosten     plaatsvinden. Het recht op nog resterende consulttijd komt ook te vervallen. 


12.3     Het staat de cliënt vrij om het eigen account te verwijderen, wanneer de cliënt geen gebruik     meer wenst te maken van de diensten van Online-afslanken.nl. Dit kan door een verzoek in te     dienen bij Online-afslanken.nl, dat zal worden ingewilligd. Indien de consulttijd van een pakket     ten tijde van deze opzegging nog loopt, vervalt het recht op de nog openstaande consulttijd.     De opdrachtgever krijgt geen gemaakte kosten gerestitueerd, tenzij er een succesvol beroep     op het recht op herroeping zoals dat staat vermeld in artikel 4.3 van deze algemene     voorwaarden heeft plaatsgevonden. 
 

13    Klachten

13.1     Wanneer de cliënt een klacht heeft ten aanzien van de diëtist van Online-afslanken.nl, dient     deze eerst met de diëtist zelf besproken te worden.

13.2     Volgt er uit het overleg met de diëtist over de klacht geen oplossing, dan kan deze worden     ingediend bij het Klachtenloket Paramedici.

13.3     De diëtist van Online-afslanken.nl is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
 

14    Toepasselijk recht, bevoegde rechter

14.1    Op alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden, alsmede op iedere     overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

14.2     Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij     uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

 

  Algemene Voorwaarden